Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

การทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

บริการเช็ดกระจกอาคารสูงรวมถึงพื้นผิวต่างๆบนที่สูงทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นป้ายอาคาร กระจก

หน้าต่าง หรือฝ้าเพดานอาคาร เป็นบริการเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและอันตราย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อ

การเกิดความผิดพลาดได้มากที่สุด ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นในพื้นที่สัญจร การเตรียมความพร้อมทั้งใน

ด้านแผนงานและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับบุคคลากรที่ชำนาญงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากทั้งหมด

ไม่สามารถขาดสิ่งใดได้

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ทีมเช็ดกระจกอาคารสูงของเรา เป็นทีมที่ประกอบด้วยพนักงานที่

ชำนาญงานมานานกว่า 30 ปี และยังได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม

อย่างใกล้ชิดจากสถาบันมืออาชีพผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง ทั้งการ

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือประเภท Abseiling ชุด Spiderman,

อุปกรณ์ Bowsun chair, รอกโรยตัว, รถยก, ลิฟท์เคลื่อนที่

ตลอดจนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของพนักงานของเราซึ่งจะ

ใช้ยึดติดกับตัวพนักงานทุกคน เช่น Harness และ Snaplink


ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตระหนักถึง

ความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของทั้งลูกค้าทุกท่าน และ

พนักงานของเรา จึงเลือกใช้แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันนานาชาติและมีมาตรฐาน

สูงสุดเท่านั้น


รายละเอียดในการบริการมีดังนี้

- เช็ดกระจกอาคารสูง ป้ายอาคาร กระจกหน้าต่าง หรือฝ้าเพดานอาคาร โดยพิจรณาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสม

  ต่อพื้นที่แต่ละแห่งและเลือกวิธีที่ได้ประสิทธิภาพและปลอกภัยสูงสุด เช่น โรยตัว รถยก หรือนั่งร้าน

- จัดเตรียมเและตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และสม่ำเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  ทางบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีแผนกเฉพาะ สำหรับดูแลอุปกรณ์ทุกชิ้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  ตลอดเวลา

- ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในวันปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

- วางเครื่องหมายแจ้งผู้สัญจร และผู้ใช้อาคารว่ามีการทำงานอยู่บนที่สูง

  ดูต่อที่เทคโนโลยี คลิก>>

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

หน้าถัดไป