Hotline: 02 030 5800    Email: servicedpt@napservice.com   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

นิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย อย่างไรก็ตามนวัตกรรมใหม่ๆหรืออุปกรณ์หน้าตาทันสมัยเหล่านี้ก็ไม่ได้มีประสิทธิ-

ภาพจริงอย่างที่กล่าวอ้างเสมอไป แม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด พร้อมจะ

เสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพิจรณาเทคโนโลยี

เหล่านั้นว่าสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบอาคารและพื้นที่ในเมืองไทยได้หรือไม่ มีประสิทธิภาพจริงดังที่กล่าวอ้าง

หรือไม่ และผลิตจากบริษัทที่มีการรับรองคุณภาพเชื่อถือได้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

มาใช้ในการปฏิบัติงานปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้ใช้บริการอาคารผู้สัญจร รวมถึงพนักงานผู้ใช้

อุปกรณ์ทุกคน


นอกจากจะนำเทคโนโลยีทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วทางบริษัทให้ความสำคัญกับการคิด-

ค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตัวเองโดยได้จัดตั้งแผนกวิศวกร ประกอบด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์และช่างผู้

ชำนาญงานจำนวนมาก เพื่อผลิตเครื่องมือที่เหมาะกับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทอาคาร โดยเฉพาะอาคารบางรูป

แบบที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แผนกวิศวกรนี้ยังดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำเข้ามา

จากบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชิ้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอปลอดภัย และปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทอย่างเป็นระบบดังที่กล่าวไปในข้างต้นทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง

จำกัด เป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเคมีภัณฑ์ในวงการบริการทำความสะอาด ทั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

และจัดจำหน่าย เมื่อประกอบกับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แล้วจึงทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการจัดการด้านเทค-

โนโลยีที่ดีที่สุดในเมืองไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการรับทำความสะอาดมีการขยายตัวและ

พัฒนาอย่างรวดเร็วผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆล้วนแข่งขัน

กันนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่แปลกตาน่า

ใช้สอยรวมไปถึงเคมีภัณฑ์หลากหลายชนิด


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดมีนโยบายให้ผู้

บริหารและพนักงานระดับสูงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทค-

โนโลยีการทำความสะอาดเป็นประจำทุกปีทั้งงาน Purile The

Smart Show ที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลี หรืองาน ISSA

Interclean ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ

แผนกอบ

รูปภาพจากศูนย์คิดค้น ซ่อมบำรุง และคลังสินค้า

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

หัวข้อถัดไป