Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

รูปภาพเพิ่มเติม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

  บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม     

  และพื้นที่ส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรม

- ทำความเข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของโรงงานแต่ละแห่งอย่างชัดเจน

- มีระบบการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแต่ละ

  ประเภท เช่น ของอุปโภค บริโภค ยา เคมีภัณฑ์

- วางแผนงานที่สอดคล้องกับเวลาทำการของโรงงานแต่ละแห่ง

- อบรมพนักงานด้านการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และไม่

  รบกวนการทำงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

- เรียนรู้กฏระเบียบของแต่ละสถานที่เพื่อนำมาปรับใช้กับการวาง

  แผนงาน และอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีเทคโนโลยี และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่นต้องมีการ

  ป้องกันสารเคมีหรือไม่ ต้องมีการแยกชนิดขยะหรือไม่ เป็นต้น

- เข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและขจัดมลพิษให้ความสำคัญกับ

  การกำจัดมลพิษที่จะออกสู่ภายนอกโรงงาน

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับสำนักงาน เช่น บริการดูแลถนนส่วนกลาง

  และบริเวณของนิคมอุตสาหกรรม

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

  บริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพ

  ศูนย์บริการความงาม และสถานศึกษา

- วางแผนโดยเน้นเรื่องสุขภาพความปลอดภัยและปลอดเชื้อ

- ใช้น้ำยา และเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย

  และความปลอดเชื้อเป็นหลัก แยกใช้ตามพื้นที่ต่างๆ

- อบรมพนักงานให้เข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของแต่ละส่วนอย่าง

  ชัดเจน เช่นห้องปลอดเชื้อ ห้องพักคนไข้ในโรงพยาบาล

  หรือห้องเด็กเล็กในโรงเรียน

- อบรมการคัดแยกขยะธรรรมดา และขยะติดเชื้อ

- อบรมการทำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องมือติดเชื้อ

  รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในโรงพยาบาล

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

  บริการทำความสะอาดสำนักงานหน่วยงานราชการ

  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และสมาคม

  การบริการทำความสะอาดประเภทสำนักงานมีปัจจัยดังนี้

- ทำความเข้าใจการจัดสรรพื้นที่ของสำนักงานแต่ละแห่งอย่างชัดเจน

- ระบบการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท

- อบรมพนักงานด้านการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และไม่

  รบกวนระบบการทำงาน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

- เรียนรู้กฏระเบียบของแต่ละสถานที่เพื่อนำมาปรับใช้กับการวางแผน

  งาน และอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับสำนักงาน เช่น บริการงานเดินเอกสาร

  ภายในอาคาร บริการเสิร์ฟกาแฟ บริการซักทำความสะอาดเก้าอี้ผ้า

  และโซฟาทุกชนิด

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

  บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย  

  โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน

  การบริการทำความสะอาดประเภทที่พักอาศัยมีปัจจัยดังนี้

- มีระบบการวางแผนด้านเวลาที่ชัดเจน โดยพิจรณาจาก

  กิจวัตรของผู้พักอาศัย

- พนักงานได้รับการอบรมมารยาทไม่ให้รบกวนผู้พักอาศัย

- พนักงานเชี่ยวชาญในการทำงานให้เรียบร้อยและรวดเร็ว

- ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อผู้พักอาศัยกลับเข้าที่พัก

- มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงาน เช่นเครื่องไม่ส่ง

  เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย ไม่กีดขวางทางเข้าออก

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

  บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

  ร้านค้าปลีก ซุเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอมมูนิตี้มอลล์ โชว์รูม

- มีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเวลาทำการของห้างร้าน

- เตรียมความพร้อมในทุกส่วนของพื้นที่ก่อนการเปิดทำการและ

  เก็บกวาดเมื่อสิ้นสุดเวลาทำการ

- เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้างร้านเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยง

  อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นการลื่นหกล้ม

- ใช้เทคโนโลยีที่เน้นความสะอาด รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

- จัดระเบียบในการทำความสะอาดระหว่างเวลาทำการโดยไม่รบกวนผู้

  มาใช้บริการของห้างร้าน

- อบรมพนักงานให้มีใจบริการต่อผู้มาใช้บริการของห้างร้าน

- ดูแลพื้นที่ส่วนต่างๆของห้างร้านเพื่อพร้อมให้บริการอยู่เสมอ เช่นอุปกรณ์ในห้องน้ำ ส่วนพักผ่อน และบันไดเลื่อน

- พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เช่น น้ำหก กระจกแตก หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

- มีบริการเสริมอื่นๆสำหรับห้างร้านเช่น บริการจัดเก็บรถเข็นในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต  บริการเก็บขยะ

  ภายในโรงงานหรือห้างสรรพสินค้า บริการดูแลรดน้ำต้นไม้ในสวน และตัดหญ้าทั้งสวนภายในและนอกอาคาร

  บริการซักทำความสะอาดเก้าอี้ผ้า เบาะ โซฟาทุกชนิด ฯลฯ

  ดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการของเรา คลิก >>

ความสะอาด สวยงามและมีระเบียบของอาคารเป็นส่วนสำคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัททุกแห่ง ทางบริษัท

เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ โดย

มีการออกแบบระบบแผนงาน พิจรณาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับธุรกิจแต่ละประเภท เราดำเนิน

งานอย่างชัดเจนตามแผนงานและตรวจสอบได้ รวมถึงมีพนักงานทดแทนพร้อมให้บริการในกรณีที่พนักงาน

ประจำขาดหรือลา รายละเอียดการบริการของเรามีดังนี้


- บริการทำความสะอาดประจำวันทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ทุกประเภทเป็นรายปี

- บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ทุกประเภทเป็นครั้งคราว เช่นการทำความสะอาด

  ครั้งใหญ่ประจำปี

- บริการทำความสะอาดพิเศษเฉพาะทาง ทั้งแบบรายปีและครั้งคราว เช่นโรงพยาบาล คลีนิก สถานสุขภาพ โรงแรม

  หรือห้องคลีนรูม ในโรงงาน เป็นต้น


ในการทำความสะอาดอาคารแบบต่างๆ เราเน้นที่ปัจจัยแตกต่างกันไปของแต่ละสถานที่ เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทำงานแต่ละแห่ง และทำให้เราวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังตอบสนองรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง

กันได้ดีที่สุด

การทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

   ทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง

   ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง

   ทำความสะอาดพื้นพรม ฟื้นฟูพื้นหิน

   บริการจัดจ้างแรงงานอื่นๆ

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

   ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร

หน้าถัดไป