Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ประวัติบริษัท

ผู้ก่อตั้งทั้ง3ท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในวงการบริการทำความสะอาดมาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ก่อนจะนำ

ความรู้และความชำนาญนั้นร่วมกันก่อตั้งบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้งจำกัด ขึ้นที่สำนักงานขนาด

เล็กเพียง 1 คูหาในซอยอุรุพงษ์ โดยเริ่มให้บริการครั้งแรกด้วยพนักงานเพียง 3 คน และบริการดูแลอาคารให้กับ

ลูกค้าเพียงรายเดียว


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ขยายตัว

อย่างรวดเร็ว สำนักงานขนาดเล็กเพียงคูหาจึงไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจย้ายที่ทำการใหม่มาที่ถนนพัฒนาการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน

ใหญ่ในปัจจุบัน


ต่อมาผู้บริหารรุ่นใหม่ของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้งจำกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเข้ามามีส่วน

ช่วยในการปฎิบัติงานและประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น  รวมถึงยังมีการวางแนวทางของบริษัท

ในภายภาคหน้าต่อไปร่วมกัน บนรากฐานอันแข็งแรงที่ผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่านได้วางไว้


ปัจจุบันบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีพนักงานประจำพร้อมให้บริการกว่า 10,000 คนและ

ได้รับความไว้วางใจจากทั้งองค์กรรัฐบาล  กลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจ  และกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมายกว่า

1000 แห่งรวมทั้งได้รับการรับการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจาก ISO 14001:2015


ในปี พ.ศ. 2535 อาคารดั้งเดิมซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทได้มีการต่อขยายไปอีกหลายอาคารทั้งอาคารสำนัก

งานใหม่อาคารสำหรับแผนกซ่อมบำรุงและอาคารสำหรับเก็บรักษาเครื่องมือและเคมีภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงาน

รวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้

บริหาร การคิดค้นเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ การอบรมทักษะการบริการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ความซื่อสัตย์

และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ส่งผลให้เราซึ่งเป็นบริษัททำความสะอาดของคนไทย ยังคง

ยืนหยัดอยู่แถวหน้าทัดเทียมกับบริษัทจากนานาประเทศต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 37 ปี

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือที่รู้จักกัน

ในนามของ N.A.P. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 รวมระยะเวลาจาก

วันก่อตั้งมาถึงปัจจุบัน ยาวนาน ถึง 37 ปี มีผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด

3 ท่านซึ่งได้นำตัวภาษาอังกฤษ ที่นำหน้าชื่อของทั้ง 3 ท่าน

มารวมกันเป็นชื่อของบริษัทประกอบด้วย


N   มาจากชื่อของ คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์

A   มาจากชื่อของ คุณอัจฉรา เชนยะวณิช

P   มาจากชื่อของ คุณพวงแก้ว เมสันธสุวรรณ

   ประวัติบริษัท

   ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

   กระดานข่าว

หน้าถัดไป