Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ทีมงานคุณภาพ

การดำเนินงานของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอีกทั้งคิดค้นเสาะหาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยในการปฎิบัติงานให้ได้ประ-

สิทธิภาพสูงสุดพนักงานบริการทำความสะอาดของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการ

อบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทซึ่งมีแผนกฝึกอบรมโดยเฉพาะประกอบด้วยบุคลากรดั้งเดิมซึ่งมีประสบการณ์

มากว่า 37 ปี นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกัน

ความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี จึงได้ส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต และ

ในกรณีของเครื่องจักรขนาดใหญ่ เรามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็น

ทางการทั้งจากในและต่างประเทศมาอบรมพนักงานของเราที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาวิชาชีพของ

พนักงานทุกคน เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีที่สุดทางบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจงาน (Inspector) ประจำ

แต่ละหน่วยงานเพื่อคอยสำรวจการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ต่างๆเป็นประจำโดยแบ่งเป็นเขตต่างๆทั่ว

ประเทศผู้ตรวจงานทุกคนจะบันทึกและรายงานผลมายังสำนักงานใหญ่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือการปฎิบัติงาน

ไม่เป็นไปตามที่แผนงาน โดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลและแลกเปลี่ยนข้อปัญหาระหว่างผู้ตรวจงานต่างพื้นที่และ

ผู้บริหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก


การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกตำแหน่งการประเมินการทำงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการประสานงานที่มีประสิท-

ธิภาพของบุคลากรในบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดส่งผลให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์

เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทั้งองค์กรรัฐบาลกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจและกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำมากมาย

กว่า1000แห่งมาตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตระหนักดีว่า

ทรัพยากรทางด้านบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการ เราจึงคัดเลือกและจัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอย่างไม่หยุดนิ่ง


ทีมงานบริหารหลักของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

บริการทำความสะอาดที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเชี่ยวชาญการวิเคราะห์พื้นที่

อาคารและประเมินแผนการทำงานได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้บริหาร

รุ่นใหม่ของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

แผนกอบ

รูปภาพจากศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

หน้าถัดไป