Hotline: 02 030 5800    Email: servicedpt@napservice.com   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

เหตุผลที่เลือกเรา

   ทีมงานคุณภาพ

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

เป้าหมายของบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด คือการทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด โดยหัวใจ

4 ประการของงานบริการดูแลอาคารคือ ทีมงานคุณภาพ การรับรองมาตรฐานเพื่อความมั่นใจของลูกค้า  ความ

เข้าใจและการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่ง และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของสังคมและโลก

ที่เราอยู่ร่วมกัน


ปัจจัย 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้นทำให้งานบริการของเราได้รับความไว้วางใจเสมอมา นอกจากนี้ทางบริษัทของเรา

ยังให้ความสำคัญกับส่วนอื่นๆอีกหลายประการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการประทับใจในคุณภาพของบริการเรามากที่สุด


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องเลือกเรา 4 ข้อ คลิกลิ้งก์ด้านล่าง

ทีมงานคุณภาพ

มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้นำด้านเทคโนโลยี

นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม