Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

มีการรับรองมาตรฐานสากล

ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO

9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อ

มั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบ

ที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิด

ชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะ

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กรชั้นนำมากมาย

จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการ ทั้งการรับรองมาตรฐานสากลจากระบบคุณภาพ

ISO 9001:2015, QA International, UKAS และ ล่าสุด การรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จาก ISO 14001:2015

แผนกอบ

รูปภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐาน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

   ทีมงานคุณภาพ

   ผู้นำด้านเทคโนโลยี

   นโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

   มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล

ในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และ

มีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015

มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการ และ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆซึ่ง

เป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหาร

จัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุ

ไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อ

ความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่ง-

แวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความ

สามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิด

คุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรรวมถึงเพื่อ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกขนาด และทุกประเภท โดยพิจารณา

จากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspects) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่องค์กร

พิจารณาแล้วว่าสามารถควบคุม หรือดำเนินการผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยการพิจารณาทั้งวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ( life cycle perspective) ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรม หรือบางกิจกรรมขององค์-

กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

UKAS หรือ United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงานรับรองระบบของ

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง

แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ

ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐาน

สำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและ

บริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบริหารงานจาก ISO

9001: 2015 UKAS Quality Management

QA หรือ Quality Assuarance International Certification เป็นหน่วยงานประเมินมาตร-

ฐาน ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) อีกหน่วยงานหนึ่ง และเน้นการประเมินด้านการบริหาร

จัดการภายในองค์กร โดยเน้นการดูแลรักษา และคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมไปถึงการดูแลพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยมีข้อ

ตกลงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานของ บริษัท เอ็น.เอ.พี.

เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะมีผู้ควบคุมดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และทำให้

บริการของเรามีมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป

หน้าถัดไป