Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ และสถาบันความงาม

สำหรับโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพ แน่

นอนว่าความสะอาด ปลอดเชื้อ และปลอดภัย ต้องได้รับความสำ-

คัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง

จำกัด จึงเล็งเห็นว่าความเอาใจใส่ในขั้นตอนต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญ

ที่สุด เช่น การคัดแยกขยะติดเชื้อ และการใช้อุปกรณ์และน้ำยาพิ-

เศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อ


มีโรงพยาบาล ศูนย์บริการความงาม และศูนย์สุขภาพมากมายหลาก

หลายรูปแบบ ที่เลือกใช้บริการดูแลอาคารของเรา โดยแต่ละแห่งเป็น

ศูนย์บริการชั้นนำทั้งสิ้น บริษัทของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วน

หนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในศูนย์สุข-

ภาพชั้นนำเหล่านี้

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน

หน้าถัดไป