Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และสำนักงาน

สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมแห่งต่างๆ มีข้อจำกัดในการดู

แลอาคารแตกต่างกันไปตามแต่กำหนด ผู้วิเคราะห์ วางระบบ และ

พนักงานประจำจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วย


บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ให้ความสำคัญใน

การวิเคราะห์และวางระบบการดูและอาคารให้มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะการทำงานของแต่ละแห่ง รวมทั้งอบรมพนักงานให้ปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบของโรงงานและสำนักงานแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด

โรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิด ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม

เคมีภัณฑ์ ต่างเลือกใช้บริการจากบริษัทของเรารวมไปถึงนิคมอุต-

สาหกรรมหลายแห่งยังไว้วางใจให้เราดูแลส่วนกลางของนิคมทั้ง

หมดอีกด้วย

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน

หน้าถัดไป