Hotline: 02 030 5800    Email: [email protected]   |      ไทย  /  English

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัดได้รับความไว้วาง

ใจจากร้านค้าและโชว์รูมชั้นนำทั่วประเทศทั้งบริการทำความสะอาด

แบบรายปีและบริการทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง


ทั้งนี้ทางบริษัทให้ความสำคัญกับทั้งการดูแลอาคารสถานที่ให้สวย

งามและพร้อมให้บริการอยู่เสมอ รวมทั้ง อบรมพนักงานให้มีใจบริ-

การต่อผู้มาใช้บริการสถานที่ การจัดการที่เป็นระบบสอดคล้องกับ

ระบบการทำงานของห้างร้านต่างๆ และไม่รบกวนผู้ใช้บริการสถาน

ที่ทำให้บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งใน

บริษัทบริการทำความสะอาดที่ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าในเมือง

ไทยเลือกใช้มากที่สุดเสมอมา

แผนกอบ

   ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโชว์รูม

   หน่วยงาน ธนาคาร โรงเรียน และสมาคม

   โรงแรม และที่พักอาศัย

   โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและความงาม

   โรงงาน และสำนักงาน

หน้าถัดไป